עמוד הבית צרו קשר English
אינדקס ספר התקנות רשימת התקנות
רשימת התקנות
 
 

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד -  1984

 
חלק א': מבוא
 
פרק א': פרשנות ותחולה
 
1. הגדרות
2. תחולה
 
חלק ב': הליכי המשפט
 
פרק ב': מקום השיפוט
 
3. תובענה שאינה במקרקעין                                             
4. תובענה שבמקרקעין                                                    
5. הסכם שיפוט                                                            
6. מקום שיפוט במקרים אחרים
. בקשה להעברת ענין לבית משפט אחר
7. תובענות בנושא אחד בבתי משפט אחדים
 
פרק ג': פתיחת תובענה
 
סימן א': פתיחת הליך
. פתיחת הליך
7ב. תובענה ממוכנת
7ג. תובענה אלקטרונית
 
סימן ב': כתב תביעה
8. מסירת כתב תביעה                                                     
9. פרטי כתב תביעה                                                       
10. מען להמצאה                                                           
11. בעלי דין נציגים                                                       
12. תובע נציג                                                              
13. יש להראות ענינו של הנתבע
14. הסעד המבוקש
15. סעד לתביעות שונות
16. הסכום שיש לפרשו
17. תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים
 
סימן ג': הזמנה לדין
18. טופס הזמנה                                                            
19. תוכן ההזמנה
20. המצאת הזמנה וכתב תביעה
 
פרק ד': בעלי הדין וייצוגם
 
סימן א': צירופים ושינויים
21. צירוף תובעים                                                         
22. צירוף נתבעים                                                         
23. סייג לצירוף                                                            
24. מחיקת בעלי דין והוספתם
25. בקשה לשינוי בעל דין
26. הנוהל בשינוי בעל דין
27. פסק דין לטובת מקצת בעלי דין
 
סימן ב': ייצוג בעלי דין
28. תובע או נתבע בשם תובע או נתבע אחר                          
29. אחד מטעם כל המעונינים                                            
30. ייצוג של תאגיד
31. ייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה
 
סימן ג': פסולי-דין
32. אפוטרופוס וידיד קרוב
33. אין לצרף תובע פסול-דין
34. הפסקת תובענה באין אפוטרופוס לנתבע פסול-דין
35. סידור, פשרה ותשלום בתביעת פסול-דין
 
סימן ד': חילופי בעל דין
36. אין תפוגה כשיש עילה או נגמר הדיון                               
37. חילופי בעלים                                                          
38. צו בית המשפט להמשיך
39. צו להמשיך יכול שיינתן על פי צד אחד                            
40. המצאת צו שניתן על פי צד אחד
41. כתב טענות של בעל דין חדש או נוסף
42. זכות לבקשת ביטול הצו
43. זכאי שאינו ממשיך
 
פרק ה': עילות, תביעות ואיחודן
 
44. תובענה תכיל מלוא הסעד                                            
45. מי שלא תבע סעד אחד מרבים
46. איחוד עילות תובענה
47. תביעות של חליף או נגדו
48. הפרדת הדיון
 
פרק ו': כתב הגנה וכתבי טענות אחרים
 
סימן א': כתב הגנה
49. הגשת כתב הגנה                                                       
50. מען להמצאה
51. הגנת מחזיק בתובענה שבמקרקעין
 
סימן ב': קיזוז ותביעה שכנגד
52. רשות הנתבע לקיזוז ולתביעה שכנגד                               
53. תביעה שכנגד ותשובה שכנגד
54. נתבעים חדשים בתביעה שכנגד                                     
55. המצאת העתק לנתבע חדש                                          
56. נתבע חדש יגיש כתב הגנה
57. תביעה שכנגד בתובענה שהופסקה
58. תביעה נגד תובע שצורף שלא כדין
59. בקשה למחוק תביעה שכנגד
60. פסק דין על היתרה
 
סימן ג': כתב תשובה וכתבי טענות נוספים
61. כתב תשובה לכתב הגנה                                              
62. כתב תשובה לתביעה שכנגד                                          
63. כתבי טענות נוספים
64. נימוקים וטענות חדשים
65. הוספת פרטים על פי דרישת בית המשפט
66. מתן זמן לאחר פרטים נוספים
 
פרק ז': כתבי טענות - הוראות כלליות
 
סימן א': צורה ותוכן
67. הגשת כתב טענות                                     
68. צורת כתב טענות                                      
69. התנגדות טכנית
70. סימון כתב טענות                                      
71. כתב טענות יפרש עובדות מהותיות בלבד ולא ראיות                             
72. הסתמכות על עובדות שונות                         
73. נימוק הגנה חדש                                        
74. הוראת דין                                                
75. רשימת מסמכים ותוכנם                               
76. טענת הודעה מהותית                                 
77. טענת כוונה או ידיעה                                 
78. טענה המצריכה פרטים                       
79. טענת קיום חוזה או קשר
80. תנאי מוקדם
81. חזקה שבדין
82. זיהוי מקרקעין
83. שתיקה כהודיה
84. אין צורך בהכחשה לענין דמי נזק
85. הכחשה מפורשת
86. הכחשה מלאה
87. הכחשת זכות בעל דין בחזקת נציג
88. הכחשת חוזה
89. יש לפרש כל טענה לסתור וכל טענה מפתיעה
90. אי-הודיה במקום שחובה להודות
 
סימן ב': תיקון כתב טענות
91. הוראה לתקן                                                           
92. רשות לתקן                                                             
93. הגשת כתב טענות מתוקן                                             
94. תשובה לכתב טענות מתוקן
95. באין תשובה לתיקון
96. כשאין מתקנים לאחר צו
 
סימן ג': פסק דין בהעדר הגנה
97. נתבע שלא הגיש כתב הגנה                                           
98. מקצת נתבעים הגישו ומקצתם לא הגישו                          
99. תובע שלא הגיש כתב תשובה שכנגד
 
פרק ח': סילוק על הסף
 
100. מחיקה על הסף                                                       
101. דחיה על הסף
 
פרק ט': הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים
 
סימן א': הודיות
102. הודעה על הודיה                                                     
103. דרישה להודות בעובדה או במסמך
104. רשות לתקן הודיה
 
סימן ב': שאלונים
105. גילוי על ידי שאלות                                                 
106. הזמן להמצאת השאלות                                             
107. סייג לשאלות                                                         
108. תאגידים והמדינה
109. תשובה בתצהיר
110. צו להשיב או להוסיף ולהשיב
111. השימוש בתשובה לשאלות
 
סימן ג': גילוי מסמכים
112. צו גילוי מסמכים                                                     
113. צו גילוי מסמך פלוני                                                 
114. דרישת עיון במסמכים שנזכרו
114א תנאים לקבלת ראיה                                                
115. תשובה לדרישת עיון במסמכים שנזכרו
116. צו לעיון במסמכים
117. בקשה לעיון במסמכים שלא נזכרו
118. העתקים מאומתים
 
סימן ד': הוראות כלליות
119. טענת חסיון                                                           
120. תנאי למתן צו                                                        
121. תחולה על פסולי-דין
122. הפרת צו
 
פרק י': חקירות, חשבונות ובדיקת נכסים
 
123. הוראה בדבר חקירות או חשבונות                                 
124. בדיקת נכס מטעם בעל דין
 
פרק י'א: מומחים
 
125. הגדרות                                                                
126. מומחה שיעץ עצה                                                   
127. חוות דעת רפואית                                                   
128. בדיקה רפואית והגשת חוות דעת מטעם בעל דין אחר
129. חוות דעת מומחה מטעם בעל דין בענין שאינו רפואי
130. מומחה מטעם בית המשפט                                         

130א. הודעה על רצון לחקור מומחה שהגיש חוות דעת
הודעה

131. שכר והוצאותיו של מומחה
132. סמכותו של מומחה רפואי וחובותיו
133. בקשת הוראות
134. חוות דעת מומחה שמינה בית המשפט
134א. צירוף אסמכתאות לחוות דעת מומחה
135. בדיקה רפואית נוספת
136. תיקון כתבי הטענות
137. אי קיום התקנות
 
פרק י'ב: פלוגתות
 
138. פלוגתה והסכם
139. רישום הפלוגתה והדיון בה
 
פרק י'ג: קדם-משפט
 
140. סמכות להורות על קדם-משפט
141. המועד                                                                 
142. הודעה לבעלי הדין                                                   
143. סמכותו של שופט בקדם-משפט
144. הסמכות לפי התקנות                                                
145. בקשות תלויות ועומדות
146. עדות בעלי הדין
147. התייצבות
148. עדות, הודעה והחלטה בקדם-משפט
149. תוצאיו של קדם-משפט
150. תאריך לדיון
 
 
פרק י'ד: הדיון
 
סימן א': המועד לדיון
151. קביעת תאריך לדיון באין קדם-משפט                             
152. דחיה למועד
153. דחיה ללא מועד
 
סימן ב': הפסקת תובענה וחידושה
154. הפסקת תובענה                                                      
155. תובענה חדשה
156. מחיקת תובענה מחמת חוסר מעש
 
סימן ג': התייצבות וטיעון
157. אי-התייצבות לדיון                                                  
158. סדר הטיעון באין הודיה בעובדות
159. סדר הטיעון כשיש הודיה בעובדות
160. דרך סיכום טענות
161. פסק דין מוסכם
 
סימן ד': עדות
162. אזהרת עד                                                             
163. השבעת כהן דת וחבר למסדר דתי                                 
164. חקירה ראשית, חקירה שכנגד וחקירה חוזרת
165. התנגדות לשאלות                                                    
166. סמכות בית המשפט בחקירת עד                                   
167. סמכות להעיד כל נוכח                                              
168. סמכות לצוות על הוכחת עובדות על ידי תצהיר
169. עדות בתצהיר
170. דרישה מבעל דין להציג מסמכים
171. זכות לחקור עד מיד
172. ראשי דת
173. סמכות בדיקה
174. רישום פרוטוקול
175. תיקון הפרוטוקול
176. צירוף מסמכים
177. רציפות הדיון
 
סימן ה': הזמנת עדים
178. הזמנה לעדים                                                         
179. ערובה להוצאות העדים                                             
180. תשלום סכום ההוצאות או הודעה על הפקדתו                  
181. עדים המוזמנים לפי בקשת אסיר                                  
182. הזמן להמצאת הזמנה                                                
183. הזמנה להציג מסמך
184. קנס או מעצר בשל אי-ציות
185. התייצבות עד גמר הדיון
186. שחרור עד בהעדר בעלי הדין
187. שכר עדים והוצאותיהם
187א.  הצמדה למדד
188. מניעת כפל תשלומים
189. בעל דין שנדרש להעיד
 
פרק ט'ו: פסק דין ופסיקתה
 
190. מתן פסק דין או החלטה אחרת
191. פסק דין חלקי                                                        
192. תוכן פסק הדין                                                       
193. שימוע החלטה                                                        
194. שימוע החלטה של אחר                                             
195. חתימה על החלטה של אחר                                        
196. רשות לערער
197. פסק דין לענין מסמך סחיר שמקורו קיים
198. פסיקתה
199. פסק בנוגע למקרקעין
200. פסיקת ריבית
201. ביטול החלטה על פי צד אחד
 
חלק ג': ענינים מיוחדים
 
פרק ט'ז: סדר דין מקוצר
 
202. תביעות לפי סדר דין מקוצר                                        
203. דרך ההגשה                                                           
204. בקשת רשות להתגונן                                                
205. הגשת בקשת רשות להתגונן והחלטה בה                         
206. באין התגוננות יינתן פסק דין לטובת התובע                     
207. צו עיקול                                                              
208. פסק דין על חלק מהתביעה
209. פסק דין נגד מקצת הנתבעים
210. רשות להתגונן יכולה להיות מותנית
211. תצהיר - כתב הגנה
212. דיון מקוצר לפי הסכמה
213. המשך התובענה
214. ביטול פסק הדין
 
פרק טז1: תובענות בסדר דין מהיר
 
214א. הגדרות
214ב. תחולת הוראות
214ב1. תובענות בסדר דין מקוצר ותובענות ממוכנות
214ג.  עריכת כתבי טענות
214ד. כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה
214ה. תביעה שכנגד
214ו. הודעה לצד שלישי
214ז. תיקון כתב תביעה
214ח. גילוי מסמכים מוקדם
214ט. תצהיר עדות ראשית של העדים
214י. קביעת מועד דיון       
214יא. ישיבה מקדמית
214יב. העברה למסלול דיון רגיל
214יג. בקשות ביניים
214יד. הדיון בתובענה
214טו. הגשת עיקרי טיעון וסיכום טענות
214טז. מתן פסק דין
 
פרק טז2 : תובענה ממוכנת
 
215א.  תובענה ממוכנת - אישור הגשה 
215ב.  הגשת כתב תביעה
215ג. בקשה למתן פסק דין
215ד. הגשת תובענה רגילה לבית המשפט
 
פרק ט'ז3: תובענה אלקטרונית
 
215ה. כללים להגשת כתב בי-דין אלקטרוני
215ו. הוראות שונות
 
פרק י'ז: צד שלישי
 
216. הודעה לצד שלישי בתובענות מסויימות
217. הודעה לצד שלישי בתובענות אחרות
218. הודעה לצד שלישי כשהחיוב סולק                                
219. הודעה מאת צד שלישי                                              
220. תוכן ההודעה והמצאתה
221. הגנת צד שלישי
222. הוראות בדבר הדיון בתובענה ובהודעה
223. פסק דין על תנאי בהודעה
 
פרק י'ח: טען-ביניים
 
224. בקשת סעד בדרך טען-ביניים
225. בית המשפט המוסמך                                                
226. תצהיר                                                                 
227. הוצאת הזמנה כשהמבקש הוא נתבע
228. הוצאת הזמנה כשהמבקש איננו נתבע
229. הבאת נושא הבקשה לבית המשפט
230. המצאת הזמנה
231. הודעת הסתלקות או הודעת פרטים
232. הדיון
233. צו גודר
 
פרק י'ט: אבעיות
 
234. אבעיה בשאלה משפטית                                             
235. צורת אבעיה                                                          
236. חתימה                                                                 
237. השמעת טענות
238. כשבעל דין הוא פסול-דין
239. תאריך הדיון
 
פרק כ': בקשות בכתב
 
סימן א': בקשה בכתב
240. בקשה תהא בכתב                                                    
241. הגשת בקשה בכתב והדיון בה                                      
242. דחיית בקשה כשלא ניתנה הודעה מספקת                        
243. דחיית הדיון                                                          
244. צו על פי צד אחד
245. סדר הדין
246. הסתמכות על ראיות שבהליך ביניים
247. (בוטלה)
 
סימן ב': המרצת פתיחה
248. הזכאים לבקש בהמרצת פתיחה
249. שאלות שניתן לבקש בהן בהמרצת פתיחה
250. המרצת פתיחה מטעם מוכר או קונה של מקרקעין
251. המרצת פתיחה מטעם שותף בשותפות                           
252. המרצת פתיחה מטעם מעונין
253. תובענה לסעד הצהרתי
254. סייג
255. הגשת המרצת פתיחה
256. הגשת תשובה
257. ראיות
258. ביטול ההמרצה
 
חלק ג1: תובענות בעניני משפחה
 
פרק כ'1: בית המשפט לענייני משפחה
 
258א. פרשנות                                                              
258ב. תחולת הוראות                                                     
258ג. מקום השיפוט                                                       
258ד. פתיחת תיק                                                         
258ה. כתב תביעה                                                         
258ו. בקשת ביניים                                                        
258ז. סעדים בשל תביעות שונות                                       
258ח. אימות כתב טענות בתצהיר
258ט. גילוי מסמכים מוקדם                                              
258י. כתבי טענות נוספים                                                           
258יא. התייצבות בעלי הדין                                             
258יב. חוות דעת של מומחה בעניני משפחה             
258יב1. שכר טרחה של מומחה
258יג. הזמנת עד מטעם בית המשפט                            
258יד. קבלת עדות                                                         
258טו. מינוי כונס נכסים                                                  
258טז. שכרו של כונס נכסים
258יז. צו עיקול בתביעת מזונות
258יח. צו עיכוב יציאה מהארץ
258יט. הפניה ליחידת סיוע
258יט1. חיסיון ביחידות הסיוע 
258כ.  בקשה ליישוב סכסוך
258כא. התנגדות להפניה
258כב. העברת ענין לייעוץ או לפישור
258כג. הפסקת הייעוץ או הפישור
258כד. הסדר הסכסוך
258כה. בקשה לסעד זמני בעת עיכוב ההליכים
258כו. אישור הסכם בענייני משפחה
258כז. פשרה בבית המשפט
258כח. המועד להגשת ערעור
258כט. ערעור שכנגד
258ל. מצורפי כתב הערעור
258לא. הגשת עיקרי טיעון ומוצגים על ידי המשיב
258לב. ערובה לערעור
258לג. הדיון בערעור
 
פרק כ'א: מזונות
 
259. הגדרה                                                                 
260. חלותן של התקנות                                                   
261. כתב התביעה                                                         
262. הזמנה וכתב הגנה                                                    
263. אישור כתב טענות בתצהיר
264. הרצאת הפרטים
265. בקשה לפסיקת מזונות זמניים
266. דיון בבקשה לפסיקת מזונות זמניים
 
פרק כ'ב: אימוץ ילדים
 
סימן א': הוראות כלליות
267. הגדרות                                                                
268. חלותן של התקנות                                                   
269. תיקים
270. חקירה ותסקיר
271. שמיעת המאומץ
271א. תקופת פגרה תובא במנין
          
סימן ב': הסכמת הורה
272. הסכמת הורה                                                         
273. הסברת תוצאי האימוץ להורה
274. בקשה לפסילת הסכמה או לחזרה ממנה
 
סימן ג': הכרזת בר-אימוץ
275. מקום השיפוט                                                        
276. הגשת בקשה ותסקיר                                                
277. המשיבים                                                              
278. סייג לפרסום הודעה ברבים
279. קביעת מועד הדיון
280. שמיעת אפוטרופסים והורי הורים
280א. דיון בצמצום תוצאי האימוץ
281. שכר עורך דין ממונה ועדים
 
סימן ד': מסירת ילד
282. בקשה לאישור פעולה דחופה
 
סימן ה': צו אימוץ
283. מקום השיפוט                                                        
284. בקשה למתן צו אימוץ                                               
285. המשיב                                                                 
286. למי יומצאו עתקי הבקשה                                          
287. תסקיר פקיד סעד כתשובה לבקשה                                
288. תסקיר נוסף                                                           
289. מסירת העתק תסקיר
290. סייג לגילוי זהותו של מאמץ
291. חזרה מבקשת אימוץ
292. הוראה בדבר משמורתו של המאומץ
293. חקירת המאומץ
294. צמצום תוצאי האימוץ
294א. נוסח צו האימוץ
 
סימן ו' : אימוץ בין-ארצי
294ב. בקשה למתן צו אימוץ
294ג. המשיב     
294ד. למי יומצאו עותקי הבקשה
294ה. תסקיר וחוות דעת כתשובה לבקשה
294ו. תסקיר נוסף
294ז. מסירת העתק תסקיר וחוות דעת
294ח. סייג למתן צו אימוץ
294ט. פקיעת אפוטרופסות
294י. נוסח צו האימוץ
294יא. אמצעים להגנה על שלום הילד
295. אימוץ בין-ארצי קודם
 
פרק כ'ב1: החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ
 
295א. פרשנות                                                              
295ב. בית המשפט שאליו תוגש התובענה                              
295ג. כתב התביעה                                                        
295ד. המשיב לתביעה                                                     
295ה. בקשה לסעד ביניים                                                
295ו. המצאת כתב התביעה                                              
295ז. תשובת המשיב                                                      
295ח. מועד הדיון בתביעה                                               
295ט. הזמנת עדים וחקירתם                                            
295י. הדיון בתביעה                                                       
295יא. ראיות נוספות
295יב. צו שנתנה רשות שיפוטית אחרת
295יג. החלטת בית המשפט בתביעה
295יד. ערעור
295טו. פטור מערובה
295טז. הוצאות התובע
295יז. שפת המסמכים
295יח. אין צורך באימות מסמכים
295יט. הכרה בהחלטות חוץ
295כ.   הארכת מועדים
295כא. בקשה לאכיפת זכות ביקור בישראל
 
פרק כ'ג: י ר ו ש ה
296-342.  בוטל.
 
פרק כ'ד: היתר נישואין
 
343. בקשה להיתר נישואין
 
פרק כד1: התרת נישואין במקרים מיוחדים
 
343א. הגדרות                                                              
343ב. תחולת הוראות                                                     
343ג. צורת התובענה ותוכנה                                            
343ד. צירוף מסמכים                                                      
343ה. המצאה
343ו. כתב הגנה
343ז. פניה לבית דין דתי
343ז1. הודעה על העברת תובענה לבית דין דתי
343ח. הדיון בתובענה
343ט. פסק דין להתרת נישואין
343י. בקשה לנשיא בית המשפט העליון
 
פרק כ'ה: שינוי שם
 
344. בקשה לשינוי שמו של קטין או פסול-דין
 
פרק כ'ו: קביעת גיל
 
345. הגדרה                                                                 
346. מקום השיפוט והגשת הבקשה
347. המשיבים                                                              
348. המשיבים בבקשת יוצא צבא
349. צירוף משיבים אחרים
350. בקשות קודמות לקביעת גיל
351. צירוף תצהיר ומסמכים
 

תק' תשס'ה-2004
פרק כו1: אבהות או אימהות

351א. המצאה ליועץ המשפטי לממשלה
 
חלק ג'2: ענינים מיוחדים נוספים
 
פרק כ'ז: אכיפת פסקי-חוץ
 
352. הגדרה                                                                 
353. צורת הבקשה                                                         
354. צירוף העתק פסק-החוץ ותצהיר
355. תרגום פסק-החוץ                                                    
356. התנגדות המשיב
357. הגבלה לנימוקים
358. חזרת המבקש מבקשתו
359. שער החליפין
359א. אישור החלטה לצורך אכיפתה במדינה זרה
 
פרק כ'ח: סעד זמני
 
סימן א': כללי
360. הגדרות
361. תחולת הוראות
362. בקשה לסעד זמני
363. סעד זמני לפני הגשת תובענה ולאחר מתן פסק דין
364. ערבות ועירבון
365. הגשת בקשה לסעד זמני
366. הדיון בבקשה
367. צו במעמד צד אחד
368. עיון מחדש
369. שמיעת התובענה במקום דיון בסעד הזמני
370. פקיעת הסעד הזמני
371. חילוט עירבון; החזרת ערבות ועירבון
372. סמכות רשם
373. החלטה בבקשה
 
סימן א'1: עיקול זמני
374. צו עיקול זמני 
375. רישום בפנקסי מקרקעין
376. הודעה למחזיק
377. מחזיק שהודה
378. מחזיק שלא הודה
379. הדיון בבקשה
380. מבקש שלא דרש את אישור העיקול
381. עיקול זמני לטובת תובע שזכה בתביעתו
382. החלת חוק ההוצאה לפועל
383. הגבלת שימוש בנכס
383א. המצאה למדינה
 
סימן ב': עיכוב יציאה מן הארץ
 
384. צו עיכוב יציאה מן הארץ
385. ערבות ועירבון של המבקש
386. עירבון של המשיב
387. צו עיכוב וצו גירוש או צו הסגרה
 
סימן ב'1: תפיסת נכסים וכינוס נכסים זמני
 
387א. תפיסת נכסים
387ב. כינוס נכסים זמני 
387ג. סייגים למינוי תופס נכסים או כונס
387ד. כניסה לחצרים, חיפוש ותפיסה
387ה. חיפוש בחומר מחשב
387ו. מתן דין וחשבון
387ז. שמירת סודיות
387ח. הוראות בדבר הנכסים התפוסים
387ט. זכויות מחזיק וצד שלישי
387י. הודעת הצטרפות
 
סימן ג': מינוי כונס נכסים
388. מינוי כונס נכסים                                                     
389. שכר                                                                    
390. חובת פרסום
391. חובותיו של כונס נכסים
392. אכיפת תשלום
 
פרק כ'ט: סדר הדין בבית הדין המיוחד
 
393. מה יובא לפני בית הדין המיוחד
394. צורת התזכיר                                                         
395. הדיון
396. פסק הדין
 
חלק ד': הערעור
 
פרק ל': סדר הדין בערעור
 
סימן א': המועדים
397. המועד להגשת ערעור בזכות
398. המועד להגשת ערעור ברשות
398א המועד להגשת ערעור על החלטה במעמד צד אחד
399. המועד לבקשת רשות לערער
400. ערעור על החלטת רשם
401. ערעור על פסק-דין בתביעה אזרחית
402. מנין הימים
 
סימן ב': רשות לערער
403. הגשת בקשת רשות לערער לבית המשפט שלערעור        
404. ערובה ומסמכים שיש לצרפם לבקשה לרשות ערעור           
405. ערובה להוצאות בערעור ברשות                        
406. תשובת המשיב בעל פה או בכתב
406א רשות ערעור על החלטה בענין סעד זמני                        
407. החלטת בית המשפט והמצאתה
408. הרשות לערער מסוייגת
409. אין ערעור על רשות לערער
410. הגשת בקשת רשות לערער כהגשת ערעור
410א הפיכת בקשה לכתב ערעור
411. השגה על החלטות שאינן פסק דין
 
סימן ג': ערעור
412. הגשת ערעור                                                          
413. תוכן כתב הערעור                                                   
414. נימוקי הערעור                                                       
415. נימוקים שלא פורשו                                                 
416. פטור מנימוקי ערעור                                                
417. מחיקת נימוקים ותיקונם                                           
418. פרטים נוספים                                                        
419. מסמכים שיש לצרפם לכתב ערעור
420. מסמכים שיש להמציאם למשיבים
421. ערעור שאינו בהתאם להוראות
422. איחוד בעלי דין
423. ערעור של תובענות שאוחדו
424. מיהו המשיב
425. צירוף משיב בידי בית המשפט
426. תחולת התקנות 36 עד 43
 
סימן ד': ערובה להוצאות
427. הוצאות הערעור                                                     
428. ערבון                                                                  
429. ערובה במקום ערבון                                                 
430. קביעת ערובה
431. דחיית ערעור מהעדר ערובה
432. פטור מחובת ערבון
433. שינוי החלטה בענין ערבון
 
סימן ה': ערעור שכנגד
434. ערעור שכנגד טעון הודעה                                          
435. הודעה כשהמערער פטור מערובה
436. אי הגשת הודעה
 
סימן ו': תיק מוצגים
437. הגשת העתקי מוצגים בידי המערער                              
438. הזמן להגשה                                                          
439. תיק המוצגים                                                         
440. המצאת תיק המוצגים                                               
441. הגשת מוצגים בידי המשיב
442. הגשת תיק מוצגים נוסף בידי המערער
443. הגשת תיק מוצגים לאחר שעבר המועד
444. הסתמכות על מוצגים
 
סימן ז': הדיון בערעור
445. דיון מקדמי בערעור                                                  
446. עיקרי טיעון                                                          
447. הדיון בערעור                                                         
448. סיכום טענות בכתב                                                  
449. טענת פגם או אי קיום תנאי                                        
450. אי התייצבות בערעור                                               
451. ביטול החלטה על פי צד אחד
452. (בוטלה)
453. היסוד להכרעה בערעור
454. הכרעה על יסוד נימוק שונה
455. החזרת הדיון לבית המשפט בערכאה הקודמת
456. התנגדות לממצאי בית המשפט בערכאה הקודמת
457. ראיות נוספות בערעור
458. כיצד גובים עדות נוספת
 
סימן ח': פסק הדין בערעור
459. מתן פסק דין בערעור                                                
460. תוכן פסק הדין                                                       
461. פסק דין מוסכם                                                      
462. סמכותו של בית המשפט בערעור
463. שימוע החלטה
464. החלטה תיערך בצורת פסיקתה
 
סימן ט': בקשות ביניים בערעור
465. בקשה להחלטת ביניים
 
סימן י': עיכוב ביצוע וסעד זמני
466. הביצוע לא יעוכב                                                    
467. עיכוב ביצוע על פי בית המשפט שנתן ההחלטה                 
468. עיכוב ביצוע על פי בית המשפט שלערעור
469. דרך ההחלטה על עיכוב ביצוע
470. עיכוב ביצוע מהו?
471. סעד זמני לתקופת הערעור
 
חלק ה': הוראות כלליות
 
פרק ל'א: טענת פסלות לישב בדין
 
471א.  סייג לתחולתן של התקנות
471ב. מועד לטענת פסלות
471ג . ערעור על החלטה
 
פרק ל'א1: עורכי דין
 
472. ייפוי כוח לעורך דין                                                  
472א. רשימת עורכי דין
472ב.  הודעה על הרשאה לעיין בתיק בית המשפט
473. בעל דין רשאי להחליף עורך דינו                                  
474. התייצבות בעל דין
 
פרק ל'ב: המצאת כתבי בי-דין
 
סימן א': הוראות כלליות
475. דרכי המצאת כתב בי-דין                                           
475א. המצאה על ידי בעל דין                                           
476. המצאה כיצד ?                                                       
477. ההמצאה היא לנמען גופו או למורשהו                            
478. מורשה לקבלת כתבי בי-דין                                         
479. המצאה לבעלי דין אחדים                 
480. מקום שניתן מען                                                     
481. המצאה לבן משפחה או למזכיר ישוב                              
482. המצאה למורשה בהנהלת עסקים                              
483. המצאה בענין מקרקעין
484. המצאה לתאגיד
485. המצאה למדינה
486. המצאה לרשות מקומית
487. המצאה לפסול-דין
488. אישור קבלה
489. הנמען לא נמצא או מסרב לקבל המצאה
490. רישום זמן ההמצאה ודרכה
491. חקירת שליח בי-דין
 
סימן ב': המצאה על ידי מוסד
492. המצאה על ידי מוסד                                                
493. חובת מי שנשלח לו כתב בי-דין
494. המצאה לאנשי הסגל הדיפלומטי
 
סימן ג': המצאה בדואר
495. המצאה בדואר על ידי בית-משפט                                  
496. המצאה בדואר בידי עורך דין למשנהו
497. תקנות שלא יחולו
 
סימן ג'1: המצאה בפקסמילה

497א. המצאה לעורך דין

497ב. המצאה לבית המשפט

 

 
סימן ג'2: המצאת כתב בי-דין אלקטרוני באמצעי אלקטרוני

 

497ג. המצאת כתב בי-דין אלקטרוני באמצעי אלקטרוני

497ד. החלת הוראות הסימן

         

סימן ד': תחליף המצאה
498. תחליף המצאה                                                       
499. הבקשה לתחליף המצאה
 
סימן ה': המצאה אל מחוץ לתחום המדינה
500. המצאה מחוץ לתחום השיפוט                           
501. הבקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט                 
502. בקשה לבטל צו המצאה מחוץ לתחום השיפוט
503. המצאת שאר מסמכים מחוץ לתחום השיפוט
 
פרק ל'ג: תשלום לקופת בית המשפט וממנה
 
504. תשלום כסף לקופת בית המשפט מאת הנתבע                  
505. תשלום לתובע                                                          
506. כסף שנשאר בקופת בית המשפט                                     
507. נתבעים אחדים
508. התשלום בתביעה שכנגד
509. השפעת התשלום
510. כסף ששולם לפי צו
 
פרק ל'ד: הוצאות המשפט וערובה לתשלומן
 
511. הטלת הוצאות                                                        
512. קביעת סכום ההוצאות                                              
513. חישוב הוצאות                                                       
514. הארכת דיון שלא לצורך                                             
515. אכיפת צו הוצאות
516. בעל דין הטוען לעצמו
517. תיאום ההוצאות בין בעלי הדין
518. בדיקת שומה
519. ערובה לתשלום הוצאות
 
פרק ל'ה: שונות
 
520. איחוד ענינים מטעם בית המשפט                                  
521. עריכת תצהיר                                                        
522. חקירת מצהיר                                                        
522א. כתב בי-דין שהופק במערכת ממוכנת                            
523. עריכת טופס                                                          
524. סמכות כללית לתקן פגם בהליך                                    
525. תיקון טעויות                                                         
526. אי קיום התקנות
527. מחיקה אינה מעשה בית דין
528. הארכת מועדים
529. תקופת פגרה לא תובא במנין
530. ביטול
531. הוראת מעבר
532. תחילה